Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M521PPSV 370W