Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M321PPSV 370W