Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M261PPSV 370W