Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M201PPSV 370W