Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M155PPSV 250W