Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M120PPSV 250W