Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M101PPSV 250W