Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M 75PPSV 250W