Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M 50PPSV 250W