Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M 31PPSV 250W