Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M 23PPSV 250W