Product Tag - Bơm định lượng OBL dạng màng cơ khí M 11PPSV 250W